Tel: +36-24-898-257 | E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Cím: 2330 Dunaharaszti, Fő út 162.

MagyarEnglishGerman

A cég története

Az M&M Translation Services Kft. 2009 májusában alakult idegen nyelvi kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásként.

Tovább

Általános szerződési feltételek

Utoljára Frissítve: 2019.03.28

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Az M&M Translation Services Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Megrendelő között létrejött valamennyi szerződéses jogviszonyra a jelen Általános Szerződési Feltételek előírásai vonatkoznak. A Megrendelő a Megrendelés kiadásával (akár aláírt megrendelő lapon, akár e-mailben történő jóváhagyással) elfogadja az alábbi Általános Szerződési Feltételeket.

I. Szolgáltatások tárgya

A Szolgáltató a jelen szerződésben foglaltak szerint vállalja hagyományos papíralapú dokumentumok és elektronikus formában tárolt anyagok szakfordítását és lektorálását magyarról idegen nyelvekre illetve idegen nyelvekről magyar nyelvre, valamint idegen nyelvről idegen nyelvre, általános és a profiljában meghatározott szakterületeken. Továbbá a Szolgáltató a profiljában meghatározott nyelveken konszekutív és szinkrontolmácsolást végez.

II. Szolgáltatási díjak

1. Alapdíj

A fordítási, tolmácsolási és lektorálási díjak (együttesen: szolgáltatási díjak) a Szolgáltató mindenkor érvényes díjszabása szerint kerülnek meghatározásra. A szolgáltatás megrendelése előtt a Felek előzetesen megállapodnak a szolgáltatási díjban, melyet a Szolgáltató előzetesen visszaigazol a Megrendelő részére. Ettől eltérni csak kivételes esetekben lehet.

2.Sürgősségi és egyéb díjak

Kivételes esetekben a díjszabásban meghatározott árakon felül felárat számítunk fel (sürgősségi, lektorálási, szerkesztési felár ill. tolmácsolás esetén túlóradíj). Az esetleges sürgősségi, lektorálási és szerkesztési felárakról a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolás előtt tájékoztatja a Megrendelőt. A tolmácsolási túlóradíj alapját az eredeti megállapodáson felüli minden megkezdett óra képezi, de a túlóradíj nem haladhatja meg az eredetileg megállapodott óradíj 125%-át, kivéve a felek ettől eltérő megállapodását.

3. Szakfordítás díjszabása

Szakfordítási munkák esetében a forrásnyelvi szöveg (szóközökkel együtt számított) leütéseinek, vagy eltérő megállapodás szerint szavainak száma képezi az elszámolás alapját. Amennyiben nem állapítható meg a fordítandó szöveg leütéseinek, szavainak száma (pl.: hanganyag vagy nem elektronikus formátumú anyag fordítása), úgy a Felek a célnyelvi szöveg leütéseinek vagy szavainak száma szerinti elszámolásban állapodnak meg. Az írásbeli árajánlat ebben az esetben csak tájékoztató jellegű; a pontos díj meghatározása ebben az esetben csak az elkészült fordítás alapján lehetséges. Fentiek alapján az elkészített szakfordítás átadásakor Felek egymással elszámolni kötelesek. A lektorálási munkák díjazása a Szolgáltató mindenkor érvényes díjszabása szerint kerül meghatározásra, az elszámolás alapját a forrásszöveg karakter-/szószáma képezi. Tolmácsolásnál az elszámolás alapját a tolmácsolási munkára fordított tényleges idő (óradíjas megállapodás esetében minden megkezdett óra) képezi, amelybe – vidéki vagy külföldi teljesítés esetén – beleszámít az utazásra, a szünetekre és az étkezésre fordított idő is. Ezen felül Megrendelőt terhelik a tolmács utazási és szállásköltségei. A Felek előzetes megállapodás alapján napi, vagy fél napi díjat is kiköthetnek.

III. Fizetési feltételek

Megrendelő köteles a Szolgáltató által kiállított számlát a készpénzes fizetés esetén a számla kézhezvételekor-, banki átutalás esetén a számla kézhezvételét követő 10 (tíz) napon belül a számlán feltüntetett számlaszámra, átutalással- kiegyenlíteni. Különösen nagy terjedelmű megrendelések esetén a Szolgáltató jogosult előzetes részfizetést kérni a Megrendelőtől. Ilyen esetekben a részfizetés módja és üteme külön megállapodásban kerül szabályozásra. A résszámlák kiegyenlítésének elmaradása esetén a Szolgáltató jogosult visszatartani ill. felfüggeszteni a megrendelés fennmaradó részének teljesítését. Ez a kikötés a Megrendelő azon megrendeléseire is vonatkozik, amelyekre a Felek rögzített szállítási határidőben állapodtak meg. Megrendelő fizetési késedelme kizárja a Szolgáltató késedelmes teljesítését. Ezen felül Megrendelő fizetési késedelem esetén a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat +6 %-ának megfelelő késedelmi kamatot köteles megfizetni.

IV. A megrendelés visszavonása

A Megrendelő fordítási megrendelésének visszavonása esetén köteles kifizetni a visszavonás időpontjáig teljesített szolgáltatás munkadíját. A Szolgáltató a szolgáltatás teljesített mértékét az addig elkészült írásos anyag megküldésével igazolja. Tolmácsolás esetén a Megrendelő legkésőbb a teljesítés megkezdése előtt 3 munkanappal vonhatja vissza a megrendelést fizetési kötelezettség nélkül. A megrendelés 3 napon belüli lemondása esetén a Megrendelő köteles megfizetni a szolgáltatás várható díjának 50 %-át (legfeljebb egy napos munka esetén), illetve a teljesítés első napjára eső szolgáltatási díjat (több napos munka esetén).

V. A Megrendelő együttműködési és tájékoztatási kötelezettsége

A Megrendelő köteles a megrendelés aláírásával egyidejűleg tájékoztatni a Szolgáltatót a fordítással kapcsolatos speciális kivitelezési formáról (adathordozók használata, példányszám, a fordítás külső formája, formátumok stb.), amelyet e-mailben, vagy a Szolgáltató által biztosított Megrendelőlapon kell írásban rögzíteni. A fordítás elkészítéséhez szükséges információkat és dokumentumokat a Megrendelő köteles külön felszólítás nélkül a megrendelés aláírásával egyidejűleg a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani (a Megrendelő által használt, használni kívánt szaknyelvi kifejezések szójegyzéke, ábrák, rajzok, táblázatok ill. rövidítések, stb.) Amennyiben a Megrendelő meghatározott szaknyelvi (illetve nyelvi változtok) terminológia használatát kívánja a Szolgáltatótól, vállalja ezen követelmények biztosításához a szükséges segédanyagok átadását Szolgáltató részére. A forrásnyelvi szöveg szakmai és nyelvi helyessége kizárólag a Megrendelő felelőssége. A fenti rendelkezések be nem tartásából eredő károk kizárólag a Megrendelőt terhelik.

VI. Hiteles fordítás

Az alábbiakban a következő tájékoztatást adjuk a hivatalos (fordítóirodai záradékkal ellátott) és közhiteles fordításról:

Irodánk fordítóirodai záradékkal tudja ellátni a fordítást (hivatalos fordítás), mely igazolja, hogy a szakfordítást profi, képzett szakfordító szakember készítette. A lefordított dokumentum minden oldalát kinyomtatjuk, lebélyegezzük és aláírjuk, majd összefűzzük a forrásnyelvi dokumentummal és a záradékkal, amely magyar és/vagy a lefordított nyelven igazolja, hogy az M&M Translation Services Kft fordítóiroda által készített fordítás az eredeti szöveggel megegyező tartalmú és ezért vállalja a felelősséget.

Az ügyfél / befogadó fél külön kérésére közjegyzői hitelesítéssel is el tudjuk látni a fordítást, ám felhívjuk a figyelmét, hogy még ez sem minősül közhiteles fordításnak Magyarországon!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az általunk készített fordítás nem minősül közhitelesnek, Magyarországon közhiteles fordítást kizárólag az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) jogosult készíteni.

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmét, hogy a fordítás megrendelése előtt, kérje ki a befogadó fél (intézmény, hivatal) egyértelmű állásfoglalását, hogy milyen típusú fordítást fogadnak el! Elegendő a hivatalos fordítás, vagy ragaszkodnak a közhiteles (OFFI) fordításhoz?

A fordítás megrendelése után fordításhitelesítésre vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

VII. Hibás teljesítés, Felelősségvállalás

A Szolgáltató vállalja, hogy az esetleges hibás teljesítésével kapcsolatos minőségi kifogások intézésére vonatkozó, illetve kártérítési, kijavítási, árleszállítási kötelezettségére a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvényt tekinti irányadónak az alábbiak szerint:

A Szolgáltató reklamációkat normál határidő esetén a fordított anyag Megrendelőhöz való beérkezésétől számított 4 munkanapon belül, sürgősségi határidő esetén 2 munkanapon belül fogad el.

Az igény bejelentésekor pontosan meg kell jelölni a kifogásolt szövegrészt, a kifogásolás okát. Amennyiben a kifogás megalapozott, a Szolgáltató a normál illetve a sürgősségi határidőkre vonatkozó leütés számokat figyelembe véve kijavítja a kifogásolt részt. Ismételt hibás teljesítés esetén a Megrendelő a szerződéstől a Szolgáltató írásbeli értesítése mellett elállhat a vállalási díj 50%-ának megfelelő díj megfizetésével egyidejűleg.

Vita esetén a Szolgáltató a fordítást független szervezettől felkért szakértővel ellenőrizteti, véleményezteti, és annak megítélése alapján teszi meg a megfelelő intézkedéseket (a reklamáció elutasítása, javítás, esetleges kártalanítás vagy árengedmény). Amennyiben a reklamáció megalapozatlan a szakértő költségeit a Megrendelő köteles vállalni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget:
A nem a valós tényeknek megfelelően megadott ajánlatkérésből, regisztrációból eredő áreltérésért, egyéb kárért, költségért, a Megrendelő együttműködési kötelezettségének nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, a forrásnyelv megfogalmazásában és tartalmában fellelhető kétértelmű megfogalmazásokért, gondolatokért, a forrásanyagban fellelhető alaki, technikai (pl. file sérülés, olvashatatlanság stb.) és tartalmi hibákból eredő határidőcsúszásokért, károkért, a forrásanyag hibás megküldéséből, a küldés során való elveszésből, megrongálódásból, megsemmisülésből eredő károkért, a forrásanyag szerzői jogot sértő tartalmából eredő károkért, egyéb a Szolgáltatónak fel nem róható késedelmes teljesítésért, károkért.
A Megrendelő a fordítás / lektorálás nem megfelelő minősége miatt kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet a Szolgáltatóval szemben, amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatót felszólította a hibák kijavítására, de az eredményre nem vezetett. Amennyiben a Megrendelő megtagadja a hibajavításra való felkérést, vagy a hibák megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Szolgáltatót mentesíti hiánypótlási kötelezettsége alól. Amennyiben a Szolgáltató a számára biztosított idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a Megrendelő a Szolgáltató számláját teljes összegben tartozik megfizetni. Kézírásos, vagy nehezen olvasható szöveg fordítása esetén, olvashatatlan, illetve értelmetlen dokumentumok fordításaira szavatossági igény nem érvényesíthető. Nehezen írható a szöveg, ha táblázatos, túlnyomó részben képleteket, indexeket tartalmaz vagy a szöveg leírása folyamán eltérő ábécét (pl. latin vagy cirill) kell alkalmazni. Stilisztikai javítások (pl. szinonimák alkalmazása), illetve sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, vagy a Megrendelő által létrehozott, vagy belső szakkifejezések) - amennyiben a Megrendelő ezeket a megrendeléssel egy időben nem közli a Szolgáltatóval - nem ismerhetők el fordítási hibaként. Stilisztikai javításokat a Szolgáltató nem köteles elvégezni. Ha a Megrendelő a fordítást sürgősséggel, ám lektorálás nélkül rendeli meg, az szükségszerűen kizárja a Szolgáltató szokásos gyakorlatának megfelelő, magas színvonalú ellenőrzési tevékenységét. Ebben az esetben a Szolgáltató nem vállal felelősséget a fordításban előforduló esetleges pontatlanságokért, jóllehet a fordítást ebben az esetben is a lehető legnagyobb gondossággal és figyelemmel kezeli. A lektorálás nélkül megrendelt fordítás esetén a Megrendelő elfogadja, hogy az esetleges stilisztikai eltérések nem minősülnek hibás teljesítésnek.

Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy Szolgáltató maximum a vállalási díj mértékéig vállalja az igazolt károk megtérítését. A teljesítéstől számított hat hónapon túl a teljesítés hibája alapján sem kártérítési, sem egyéb igény nem érvényesíthető.

A Szolgáltató késedelmes teljesítése esetén Megrendelő sürgősségi határidő esetén 12 óra késedelem, normál teljesítési határidő esetén 2 munkanapi késedelem elteltét követően a Szolgáltató írásbeli értesítésével egyidejűleg a szerződéstől való elállásra jogosult. A Szolgáltató késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult napi 10%-kal csökkentett díj megfizetésére.

VIII. Kártérítés

A Szolgáltató kizárólag az általa okozott károkért felel. A kártérítés mértéke legfeljebb a megrendelés számlázott értékéig terjed. Amennyiben a Szolgáltató rendelkezik szakmai felelősségbiztosítással, az általa bizonyíthatóan okozott károkat a Szolgáltató szakmai felelősségbiztosítója állja.

IX. Titoktartás

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a fordítási vagy tolmácsolási megbízások teljesítése során tudomására jutott bizalmas – ideértve többek között a Megrendelő működésével, tevékenységével, pénzügyi-gazdasági helyzetével, terveivel kapcsolatos – információkat a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára hozzáférhetővé, nem hozza nyilvánosságra, illetve nem használja fel más számára végzett tevékenysége során.
Amennyiben a Szolgáltató a megbízások teljesítését alvállalkozók bevonásával végzi, feléjük titoktartási kötelezettséget érvényesít. Amennyiben a Szolgáltató megszegi az itt rögzített kötelezettségét, polgári peres eljárás kezdeményezhető vele szemben.

X. Teljesítési határidők

A teljesítési határidő a Megrendelő és a Szolgáltató egyeztetését követően a e-mailben, vagy a Megrendelő lapon kerül meghatározásra. A teljesítési határidő betartásának a feltétele a fordítandó anyag teljes terjedelemben történő határidő szerinti átadása a Szolgáltató részére, valamint a megállapodásban rögzített fizetési feltételek és egyéb kötelezettségek betartása. Amennyiben a fenti feltételeknek a Megrendelő a megadott határidőig nem tesz eleget, akkor a teljesítési határidő meghosszabbodik az így keletkező késedelmi idővel. Amennyiben a Szolgáltatót rajta kívül álló okok akadályozzák a határidő szerinti teljesítésben, a Szolgáltató köteles azonnali hatállyal értesíteni erről a Megrendelőt. Amennyiben a teljesítési határidő meghosszabbítására nincs mód, a Szolgáltatónak kötelessége minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy betartsa a határidőt, illetve legvégső esetben minimális mértékűre csökkentse a szállítási késedelmet. A teljesítési határidő túllépése esetén a Felek a korábbi pontokban rögzített feltételek szerint kártérítésben, illetve árengedményben állapodhatnak meg.

XI. A szerződés megszűnése

A Megrendelő és a Szolgáltató között a fentiek szerint létrejött szerződés határozott időre, a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart. Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban bármikor módosíthatják, vagy megszüntethetik.

A Megrendelő a szerződéstől a Szolgáltató igazolt költségének és kárának megtérítése mellett bármikor elállhat, a fordítás elfogadása után azonban Szolgáltatót a fordítási díj megilleti, kivéve, ha a Szolgáltató a fordítást a szerződésben megállapított határidőre nem szolgáltatta, vagy a kijavítást alapos ok nélkül megtagadta, vagy azt határidőre nem végezte el, vagy jelen szerződést egyéb módon súlyosan megszegi.

A Szolgáltató akkor mondhatja fel a szerződést, ha Megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a szerződést egyéb módon súlyosan megszegi.

A szerződés érvényessége, hatálya
Egyéb megállapodás hiányában a megrendelések teljesítésére a megrendelésben és visszaigazolásban foglaltakon kívül az itt közölt általános szerződési feltételek vonatkoznak.

A Felek ezen általános szerződési feltételektől közös megegyezéssel írásban eltérhetnek. Jelen általános szerződési feltételek visszavonásig érvényesek.

XII. Egyéb rendelkezések

A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő részére elvégzett munkára tekintettel a Megrendelőre referenciaként hivatkozzon.

A Megrendelő a Szolgáltató alkalmazottait, a teljesítéshez igénybe vett szerződéses partnereit a Megrendelő megkerülésével nem kérheti fel fordítási, illetve ahhoz kapcsolódó kiegészítő, közvetítő tevékenységek végzésére. E személyeket a Megrendelő kizárólag a jelen ÁSZF-ben szabályozott megrendelés szerint veheti igénybe munkavégzésre. Amennyiben a Megrendelő e kötelezettségét megszegi, a Szolgáltató irányában teljes kártérítési felelősség terheli, amelynek körében köteles megfizetni a Szolgáltató részére azt az összeget, amelyet a Megrendelő a Szolgáltató részére a Szolgáltatótól történő megrendelés esetén lett volna köteles megfizetni. Szolgáltató a megbízások teljesítése érdekében alvállalkozót vehet igénybe.

XIII. Záró rendelkezések

A Felek mindent megtesznek azért, hogy a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos vitás kérdéseiket egymás között, békés úton rendezzék. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak. A szerződéses jogviszonyból eredő egyéb, nem szakmai jellegű jogviták eldöntésében a Szolgáltató székhelye szerinti Ráckevei Városi Bíróság illetékes. Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek vagy érvénytelenekké válnak, úgy ez nem érinti az egyéb rendelkezések hatályát. Az érvénytelen rendelkezések helyett - hacsak jogszabály kötelezően nem rendelkezik - olyan szabályt kell alkalmazni, amely a legközelebb áll ahhoz, amire a felek akarata gazdasági célkitűzésük alapján irányult.